website สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี


เว็บไซต์ www.scimath.org.th ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ อันจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิชาดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดช่องว่างระหว่างคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในเมืองใหญ่และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพราะว่านักเรียนหรือครูในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ข้อมูลจากคลังความรู้ที่มีคุณภาพสูงสำหรับเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนการสอนในเว็บไซต์ก็จะมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อดีตนักเรียนทุนหรือนักเรียนตัวแทนโอลิมปิกวิชาการคอยให้คำตอบ เสมือนกับว่ามีแหล่งเรียนรู้และมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพเท่ากับนักเรียนในเมือง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: