บันทึกการประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล


บันทึกการประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
Download ไฟล์บันทึกการประชุมผ่านระบบ Web conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เหมาะสำหรับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลและคุณครูผู้สนใจ นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีทั้งหมด 4 ช่วง สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ดังนี้
1. เปิดประชุม โดยท่านรองเลขาธิการ กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุก) และการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผู้อำนวยการ สมป. (นายอุดม พรมพันธ์ใจ)

2. การดำเนินการปรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ)

3. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์)

4. การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ดร.วรรณา ช่องดารากุล)

5. การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (นายธัญญา เรืองแก้ว)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: